Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020

zvonekMinisterstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo koncepci svého resortu a priority pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020. Doument stanovuje koncepční záměry a strategické cíle MPSV v oblastech interní a externí činnosti a fungování úřadu (3.1), trhu práce a politika zaměstnanosti (3.2), pracovního práva a zaměstnanosti (3.3), bezpečného výkonu práce (3.4), sociální politiky a posilování sociální soudržnosti(3.5), sociálního pojištění (3.6) a ekonomické oblasti a oblasti programového financování (3.7). [...]

Čtěte více

WHO: Globální strategie rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví 2030

Globální strategie rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví (Global strategy on human resources for health: Workforce 2030) je určena především pro tvůrce politik členských zemí Světové zdravotnické organizace (WHO), její obsah je ale cenným zdrojem pro všechny zainteresované subjekty a zájemce o problematiku pracovní síly ve zdravotnictví, včetně zaměstnavatelů ve veřejném i soukromém sektoru, profesních sdružení, vzdělávacích institucí, odborů, mezinárodních organizací a občanské společnosti.  [...]

Čtěte více

ILO: V zemích střední a východní Evropy chybí služby dlouhodobé péče pro seniory

Studie Mezinárodní organizace práce (ILO) upozorňuje na nedostatek kvalitních služeb dlouhodobé péče pro starší lidi v regionu střední a východní Evropy, značný počet žen přitom odchází do západní Evropy, aby doplnily chybějící pracovníky v dlouhodobé péči v západních zemích.  [...]

Čtěte více

WHO: Prosazování mezisektorového přístupu ke spravedlnosti ve zdraví: přizpůsobení komunikace účelu a prostředí

Účinná mezisektorová opatření na podporu ekvity ve zdraví a kvality života jsou zásadní pro zvládnutí současných hlavních výzev ve zdraví a zdravotnictví. Situace v mnoha sférách života, od politiky, kultury, společnosti, ekonomiky, životního prostředí, systémů zdravotnictví a obchod, mají významný dopad na zdraví a kvalitu života. [...]

Čtěte více

Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel

Na sklonku roku 2016 vydal v edici IKSP kolektiv autorů vedený J. Holasem publikaci Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. Monografie představuje výsledky výzkumu, který měl především ověřit platnost některých zahraničních kriminologických teorií, vztahujících se k vazbám mezi charakterem prostředí, viktimizací a strachem z kriminality. [...]

Čtěte více

Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí (Hana Geissler)

Geissler_volno_na_peci76b30.png

Diakonie ČCE vydala publikaci Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí. Autorka Hana Geissler v publikaci analyzuje ekonomickou aktivitu pečujících osob, současné nástroje jejich podpory na trhu práce a zejména možnosti a parametry zavedení volna na péči v kontextu právní úpravy a zkušeností ze zahraničí (Rakousko, Irsko, Německo). [...]

Čtěte více

Respitní péče – analýza využívání sociálních služeb pečujícími a návrhy na zvýšení dostupnosti podpory pro pečující v systému sociálních služeb (Ladislav Průša)

Prusa_respitni_pece71b5e.png

Diakonie ČCE vydala publikaci Respitní péče – analýza využívání sociálních služeb pečujícími a návrhy na zvýšení dostupnosti podpory pro pečující v systému sociálních služeb. Autor Ladislav Průša v publikaci analyzuje podporu pečujících v rámci systému sociálních služeb, právní úpravu respitní péče a srovnává systémy sociálních služeb a podpory pečujících osob v mezinárodní perspektivě. [...]

Čtěte více

OECD: Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016

Publikace OECD se zaměřuje na nábor zahraničních pracovníků a analyzuje politiky zemí v oblasti migrace pracovníků. Publikaci lze zdarma stáhnout na stránkách OECD. Publikace zahrnuje kapitoly zaměřené na kontext pracovní migrace v Evropě, zhodnocení atraktivity Evropské unie pro kvalifikované migranty, přidanou hodnotu EU v oblasti pracovní migrace, směrnice EU o migraci pracovních sil, rámec politiky EU v oblasti pracovního migrace nebo doporučení pro migrační politiku EU. [...]

Čtěte více

Porozumění Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

Mezinárodní konsorcium pro osoby se zdravotním postižením a rozvoj (The International Disability and Development Consortium – IDDC) vydalo průvodce o lidských právech osob se zdravotním postižením (A Handbook on the Human Rights of Persons with Disabilities) Understanding The UN Convention On The Rights Of Persons with Disabilities (autorka Marianne Schulze, v září 2009). [...]

Čtěte více

VUPSV: Dokumentační zpravodaj (listopad – prosinec 2016)

Informace (stáhnout zpravodaj) z oblasti sociální ochrany monitoruje a vydává Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (Oddělení knihovnicko-informačních služeb). Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. [...]

Čtěte více

MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2015

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV.  [...]

Čtěte více